Logo-stor
Smukke bygninger efterlyses:

Vær med til at finde årets bedste bygning

Der er tradition for at By og Land Halsnæs årligt præmierer en bygning, som skiller sig ud fra mængden. Vi ønsker igen i år at fortsætte den gode tradition Alle kan komme med forslag. Man kan foreslå både nyt og gammelt - f.eks. et hus i ny og spændende arkitektur, som er godt tilpasset omgivelserne, eller en begavet ombygning og sammensætning af nyt og gammelt i overraskende sammenhænge. Det kan også være et stykke gammel bygningskultur, som år efter år er nænsomt vedligehold til glæde for forbipasserende.  Huset skal blot være eksempel på god byggeskik og ligge i Halsnæs Kommune.

Formålet med præmieringen er at give anerkendelse til husbyggere eller husejere, som har gjort en særlig indsats for bygningskulturen og at gøre opmærksom på de rigtig mange fine huse, som gør Halsnæs til et bedre sted at bo og et kønnere sted at besøge. Foreningen ønsker at sætte fokus på bevaringsværdige huse i kommunen. Det har stor betydning for mange andre end den enkelte husejer, hvordan bygningsarven bevares og udvikles.

By og lands bygningspræmiering har fundet sted 12 gange. Tidligere har foreningen præmieret bl.a. om- og tilbygning af Halsnæs Bryghus i Hundested, restaurering af Strandgade 12 i Frederiksværk og den nyere bebyggelse, Arresøparken i Vinderød, et af de oprindelige sommerhuse i Liseleje, samt den fine Ølsted Kro. Sidste år var det biografen i Hundested, som lokale ildsjæle har fået op at køre, så den i dag står som et kulturelt samlingssted i Hundested

Vinderen får ikke en kæmpe præmie. Ud over æren får man diplom og plakette med By & Lands logo til at sætte op på facaden.

Hundested Kino

Kom med forslag

Enhver kan komme med idéer til, hvilken bygning der fortjener årets påskønnelse. Det er også tilladt at pege på sit eget hus.

Send helst foto med, og giv en begrundelse for, hvorfor bygningen bør præmieres. Forslag sendes senest fredag den 18. september 2023 pr. mail til byogland.halsnaes@gmail.com. Præmieringen vil finde sted den 07. oktober 2023.

Se mere om foreningens aktiviteter på hjemmesiden, www.byogland-halsnaes.dk

Se også indlæg i Frederiksborgs Amts Avis den 9. august 2023 HER:  https://www.sn.dk/halsnaes-kommune/smukke-bygninger-efterlyses/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak til alle jer, der har betalt kontingent for 2023:

Så er det tid til kontingentbetaling for 2023.

OBS: Bedes overført ved bankoverførsel eller MobilPay – vi vedlægger ikke mere giroindbetalingskort!

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385 eller

MobilePay til kassererens tlf.: 25744417.

 

Kontingenter 2023:

Almindeligt medlemskab:                                                                  250 kr.

Medlemskab – samboende – begge har stemmeret:                       350 kr.

Firmamedlemskab – giver ret til annoncering mv.                           500 kr.

Medlemmer indmeldt i 2023:                                                            100 kr.

 

Beløbet bedes indbetalt/overført senest fredag den 26. maj (lige før pinse!)

Men gør det nu hellere med det samme – mens du husker det!!!

 

Hvad får jeg for kontingentet?

Kontingentet sikrer dig fortsat medlemskab af foreningen By og Land Halsnæs med følgende fordele:

 

 

Dit medlemskab er med til at styrke foreningens formål, og vi opfordrer til, at så mange medlemmer som muligt deltager aktivt i den faktiske udmøntning deraf – ved at møde frem til foreningens arrangementer, ved at skrive eller maile forslag, kritik osv.: byogland.halsnaes@gmail.com

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Ole Poulsen (formand), Jørgen Lassen (næstformand), Leif Jeppesen (kasserer og sekretær), Susan Åxman Petersen (suppleant-sekretær), Ole Mørkegård, Tonny Wendt Jensen og Bengt Sørensen. Suppleant: Henning Johannes Nielsen.

Se formandens beretning på generalforsamlingen nedenfor og referatet derfra på hjemmesiden, www.byogland-halsnaes.dk.

 

Bestyrelsens øvrige fokuspunkter for det kommende år er blandt andet:

Udviklingen af Hundested by og havn – herunder nordmolen. Se evt. pkt. 270 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Byggeri ved INoord – Frederiksværk. Se evt. pkt. 271 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Opfyld ved DeNova, Frederiksværk (slaggemolen mv.) Se evt. pkt. 275 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Udviklingsaftale omkring Højbjergområdet. Se evt. pkt. 257 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Ny lokalplan for Frederikssundsvej 15, Kregme. Se evt. pkt. 274 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Lokalplan for Kregmehusene – syd. Se evt. pkt. 272 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Bebyggelsen Rasmussens Have i Hundested (tankstationen ved Amtsvejen). Se evt. pkt. 129 i Dagsorden (halsnaes.dk)

Generelt vedrørende kommunens dispensationer fra lokalplaner mv (se fx sagen vedrørende ”Solskin” i Liseleje)

Hvis i har forslag til andre emner eller har tid og lyst til at deltage i bestyrelsens arbejde omkring sagerne, er i velkomne til at skrive til vores mailadresse: Byogland.halsnaes@gmail.com.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:00

Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61, 3390 Hundested

I fortsættelse af generalforsamlingen orienterede Peter Heltoft Schaarup, chef for By og Miljø, om projektet 

for Havnebyen Hundested og Stålsat by-projektet i Frederiksværk. Se  de plancher, han viste, HER.

Se referatet fra generalforsamlingen HER.

Se regnskab og status 2022 HER

Se Budget 2023 HER

Se formandens beretning HER

 DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning v/formand Ole Poulsen.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 og status v/kasserer Leif N. Jeppesen.

5. Fremlæggelse af budget for 2023, herunder fastsættelse af kontingent v/Leif N. Jeppesen.

7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

8. Valg af

·         Bestyrelsesmedlemmer:

o   Jørgen Lassen

o   OLe Mørkegaard

o   Tonny Wendt Jensen

o   Leif Jeppesen

Susan Åxman, Ole Poulsen og Bengt Sørensen (suppleant for Steen Lindeblad) er ikke på valg.

·         Suppleant(er)

9. Valg af revisor: Jørn Møller

     Valg af revisorsuppleant: Poul Eriksen

10. Eventuelt.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyt om Skovhusprojektet ved I-Noord i Frederiksværk:
Projektet er nu på dagsordenen den 11. april 2023 i Udvalget for Plan og Byg. Administrationen foreslår, at kommune- og lokalplanforslag vedtages uændret.


Foreningen har tidligere udsendt denne pressemeddelelse:

Bestyrelsen for By og Land Halsnæs har drøftet kommunens svar på vores kritik af behandlingen af byggeplanerne på P-pladsen ved I Noord (Frederiksborg Amts Avis 13.1.23 og "Gulvmåtten" 17.1.23). Og vi må fastholde, at byrådsflertallet og forvaltningen ikke har varetaget fællesskabets interesser tilfredsstillende i denne sag. Man har ladet sig besnakke til at godtage et unødvendigt stort projekt i stedet for at stille krav om tilpasning til byens bygningsmiljø.
Af borgmesterens svar må man udlede, at han finder det vigtigst at varetage bygherrens økonomiske interesser. Hans argument for at "vende pilen opad" og arbejde for et byggeri i fire etager i stedet for de oprindeligt fastlagte to, er således, "at realiseringsmulighederne kræver en vis volumen på byggeriet". Har borgmesteren eller byrådet fået forelagt et troværdigt budget og overslag, og er det blevet vurderet af sagkyndige? Og er det bygherrens eller borgernes interesser, de folkevalgte skal varetage?
Lederen af Plan og Byg udtaler, at der er "almindeligt", at bygherres arkitekt kommer med det første udkast til et lokalplanforslag, og at der er lavet mange ændringer senere. Hertil må man sige, at ændringerne er små og rent kosmetiske. Og ingen ved bedre end forvaltningen,  at den slags detaljer, når først byggeprocessen kører, ofte bliver "glemt" eller ændret ved dispensation. Kardinalpunktet i vor kritik glider man uden om: Forvaltningen har på intet tidspunkt sat spørgsmålstegn ved, at bygherren konsekvent opererer med planer om at bygge et hus, der har dobbelt så mange etager som den da gældende kommuneplan foreskrev, og som et 100 % enigt byråd stod bag.

Vi efterlyser derfor stadig et svar på, hvorfor kommunen er vendt på en tallerken i denne sag, Eller bedre: At kommunen besinder sig og stiller krav om nedskalering og arkitektonisk tilpasning til det eksisterende miljø i byen i stedet for at give grønt lys for et alt for stort og højt byggeri på så fremtrædende et sted.

Venter kommunen måske en større invasion af tilflyttere? I så fald gør vi opmærksom på, at der i forvejen er hele 537 andre nye boliger på tegnebrættet i selve Frederiksværk og den nærmeste omegn. Bag rådhuset vil Kim Johansen opføre 250 lejligheder. Hertil kommer 47 lejeboliger på den tidligere Villa Alp-grund på Torvet, mens der på  Kregme skole er 30 boliger på vej. Ved Havnesvinget er en anden bygherre langt fremme med planer om 35 lejligheder. Endelig er der i Kregme Syd planer om 175 blandede almene og private boliger i den kommende bebyggelse Kregmehusene.
På den baggrund er det svært at se, hvorfor kommunen skal støtte opførelsen af yderligere 100 lejligheder i form af Skov(Skjuler)husene ved I Noord, som vil ødelægge udsigten til byens berømte beliggenhed ved foden af den gamle, skovkransede kystskrænt.


Vi opfordrer alle, der har interesse i sagen, til at kommentere projektet og eventuelt indsende bemærkninger til kommunen inden høringsfristens udløb den 15. februar 2023.


Godt nytår 2023:

Skal Frederiksværk by acceptere dette store byggeri ved siden af det tidligere Nordcenteret - nu I Noord. Foreningens bestyrelse er enig med mindretallet i byrådet om, at det planlagte byggeri er alt for stort og kompakt på stedet. Dertil kommer, at flertallet i byrådet har ændret holdning dertil, uden at der er fremkommet argumenter derfor.
Foreningen har derfor sendt nedenstående pressemeddelelse til Halsnæs Avis.
Se også foreningens rapport om byggeriet på grundlag af en aktindsigt i sagen HER.
Se også foreningens følgebrev til kommunen HER.
Lokalplanforslaget, som nu er sendt i høring til den 25. februar 2022,  kan ses HER: https://halsnaes.dk/politik/hoeringer-afgoerelser-og-udbud/hoeringer/forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-9-og-lokalplan-04-91-for-boliger-ved-i-noord

Giv gerne din mening til kende ved en mail til foreningen: byogland.halsnaes@gmail.com eller via Facebook
: By & Land Halsnæs.

Skovhusene - planlagt byggeri

I lokalplanforslagets visualiseringer har man behændigt fravalgt ufordelagtige vinkler. F.eks. ved kigget fra Syrevej, hvor man ganske rigtigt kan se et glimt af skoven bag byggeriet, men det skyldes kun, at man står præcis ud for passagen mellem centeret og boligerne; blot 20-30 meter længere mod nord havde man overhovedet ikke kunnet se andet end det nye byggeri.


Til Halsnæs Avis.


På vegne af den samlede bestyrelse i By og Land Halsnæs sender jeg hermed en  pressemeddelelse vedr. det fremlagte forslag til lokalplan 09.41 for boliger ved I Noord, der for at føje spot til skade kaldes ved det manipulerende navn "Skovhusene", mens de snarere fortjener navnet SkovSKJULERhusene.

Må vi bede om en forklaring, byrødder?

Med 17 stemmer imod kun fire valgte et massivt byrådsflertal kort før jul, den 15.12.22, at anbefale en katastrofe af et lokalplanforslag for et massivt og dominerende boligbyggeri i hele fem etager på P-pladsen ved I Noord, som hermed sendtes i offentlig høring. Gennemførelsen af planen vil være en æstetisk ulykke for byen, der hermed får ødelagt sin enestående skyline med de skovkransede bakker som baggrund.
By & Land vil gerne takke de fire standhaftige byrådsmedlemmer - to SF'ere, Enhedslistens mand og en enkelt modig socialdemokrat - der stemte imod det fremlagte forslag.
Samtidig opfordrer vi de resterende 17 byrådsmedlemmer til offentligt at redegøre for, hvorfor de er vendt på en tallerken og uden begrundelse er løbet fra den kun to år gamle enstemmige vedtagelse i byrådet om, at byggeriet ikke må ødelægge det ikoniske udsyn til skoven og bakkerne, som hidtil har glædet borgerne og fortryllet byens gæster. Den daværende kommuneplan anbefaler - i respekt for det eksisterende bygningsmiljø og naturen - maksimalt byggeri i to etager. Vi synes ærligt talt, at borgerne har krav på en forklaring.
By & Land søgte i februar 2022 aktindsigt og foretog en grundig gennemgang af de 800 sider, sagen dengang omfattede. Resultatet var et skræmmende indblik i en højst lemfældig sagsbehandling fra kommunens side, der i stort og småt har overladt initiativet til bygherren og selv har optrådt som en naiv, magelig tilskuer. Bygherren er i parentes bemærket ejerne af I Noord, hvor halvdelen af kapitalen kommer fra sydafrikanske investorer, som hverken vores kommune eller land skylder særlige hensyn.
By & Lands kritiske gennemgang og konklusionerne blev sammen med et følgebrev sendt til byrådet i begyndelsen af april 22. Kommunens eneste reaktion var et autosvar, der bekræftede modtagelsen. Ellers har vi ikke hørt et ord siden fra hverken byrådet eller forvaltningen. Derfor har vi valgt nu at offentliggøre resultaterne af aktindsigten såvel som følgebrevet til byrådsmedlemmerne, så alle interesserede kan få nærmere indsigt i sagen i foreningens facebookgruppe
https://www.facebook.com/groups/ByogLandHalsnaes samt på vores hjemmeside https://www.byogland-halsnaes.dk

Bygningspræmiering 2022:


Igen i år vil foreningen uddele en plakette og diplom til en udvalgt bygning, ejendom ell. lign som anerkendelse for god byggeskik.
Alle er velkomne til at stille forslag - dog senest tirsdag den 22. september 2022 - til byogland.halsnaes@gmail.com.
Diplomoverrækkelsen er planlagt til lørdag den 8. oktober 2022.
Nedenfor gengives indlægget i Halsnæs Avis den  7. september 2022:

Gulvmåtten 2022 - indkaldelse - præmiering

 Kære medlemmer:                                    8. juni 2022

Foreningen har indsendt høringssvar i forbindelse med kommunens høring om den nye kommuneplan. Se høringssvaret her:

Foreningen har indsendt høringssvar i forbindelse med kommunens høring om ny lokalplan mv. for Lynæs havn. Se høringssvaret her.

Foreningen har indsendt klage til Planklagenævnet over lokalplanforslaget for Lynæs havn. Se klagen her.

Kære medlem.                                                                                19. april 2022 

Så er tiden kommet:           Kontingentindbetaling for 2022:

 

OBS: Bedes overført ved bankoverførsel eller MobilPay – vi vedlægger ikke mere giroindbetalingskort!

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385 eller

MobilePay til kassererens tlf.: 25744417.

 

Kontingenter 2022:

Almindeligt medlemskab:                                                                  250 kr.

Medlemskab – samboende – begge har stemmeret:                       350 kr.

Firmamedlemskab – giver ret til annoncering mv.                           500 kr.

Medlemmer indmeldt i 2022:                                                            100 kr.

 

Beløbet bedes indbetalt/overført senest torsdag den 12. maj (lige før Store Bededag!)

Men gør det nu hellere med det samme – mens du husker det!!!

 

Hvad får jeg for kontingentet?

Kontingentet sikrer dig fortsat medlemskab af foreningen By og Land Halsnæs med følgende fordele:

 

 

Dit medlemskab er med til at styrke foreningens formål, og vi opfordrer til, at så mange medlemmer som muligt deltager aktivt i den faktiske udmøntning deraf – ved at møde frem til foreningens arrangementer, ved at skrive eller maile forslag, kritik osv.: byogland.halsnaes@gmail.com

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

Ole Poulsen (formand), Jørgen Lassen (næstformand), Leif Jeppesen (kasserer og sekretær), Susan Åxman Petersen (suppleant-sekretær), Ole Mørkegård, Tonny Wendt Jensen og Steen Lindblad. Suppleant Bengt Sørensen.

Se formandens beretning på generalforsamlingen nedenfor og referatet derfra på hjemmesiden, www.byogland-halsnaes.dk.

 

Bestyrelsens øvrige fokuspunkter for det kommende år er blandt andet:

                Ny kommuneplan (høringsfrist

                Udviklingen af Hundested by og havn – herunder nordmolen

                Byggeri ved INoord – Frederiksværk

                Opfyld ved DeNova, Frederiksværk (slaggemolen mv.)

                Generelt vedrørende kommunens dispensationer fra lokalplaner mv (se fx sagen vedrørende ”Solskin” i Liseleje)

Bestyrelsen er modstander af den lokalplan for Lynæs havn, som er i høring - med frist den 22. april 2022.

SE: https://halsnaes.dk/politik/hoeringer-afgoerelser-og-udbud/hoeringer/forslag-til-lokalplan-09-8-for-lynaes-havn-og-forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-47.

Som forening har vi indsendt et høringssvar – se HER, men opfordrer jer til også at indsende personlige høringssvar – uanset om i er for eller imod lokalplanforslaget.

Svaret kan indsendes her – eller i kan støtte foreningens svar personligt ved at sende en mail til foreningens mailadresse: By og Land Halsnæs på e-mail:

 byogland.halsnaes@gmail.com

senest fredag den 22-04-2022, kl. 12:00 med følgende eller tilsvarende tekst: ”Undertegnede støtter op om By og Lands høringssvar af 18-04-2022 om Lokalplanforslag 09.8 for Lynæs Havn Navn Adresse” Så ekspederer By og Land din e-mail videre til Halsnæs Kommune.

Hvis du hellere selv vil skrive direkte til Halsnæs Kommune, skal det ske til e-mail:

mail@halsnaes.dk

med tilsvarende tekst – og husk navn og adresse.

Du kan også bruge formularen på kommunens hjemmeside:

https://halsnaes.dk/politik/hoeringer-afgoerelser-og-udbud/indsend-hoeringssvar?hearingID=278

Hvis du ikke fuldt ud bakker op om By og Lands høringssvar, men alligevel synes, at der bør ske ændringer i forslaget til lokalplan, kan du selvfølgelig skrive dit helt eget høringssvar. Høringssvar direkte til kommunen skal ske senest fredag den 22-04-2022 inden midnat.

Hvis i har spørgsmål eller bemærkninger til denne meddelelse, er i velkomne til at skrive til vores mailadresse:

Byogland.halsnaes@gmail.com.

Venlig hilsen

By og Land Halsnæs

 

Formandens beretning 2022

Lokalplanforslag for Lynæs Havn:

Den 23. februar blev lokalplanforslaget for Lynæs Havn sendt i høring. Det skete af et næsten fuld byråd, på trods af betænkeligheder hos flere byrødder. Betænkelig-lighederne gik bl. a. på udfordringer med parkeringspladser. Det vender jeg tilbage til.

Lokalforslaget indeholder en mængde aktiviteter, både eksisterende som nye.

Af eksisterende kan nævnes surfcentret, badeklubben og selvfølgelig sejlsport.

Af nye aktiviteter kan nævnes, vikingeskibscenter, overnatningsmuligheder op til 17 hytter, supplerende cafemuligheder (ud over det allerede eksisterende).

Det medfører naturligvis flere mennesker på stedet, som i stor udstrækning kommer i bil. Der er imidlertid ikke noget konkret om p-pladser. Så når havnearealerne er fyldt med biler, vil lokalvejene blive benyttet til stor gene for beboerne. Den megen aktivitet vil desuden øge støjniveauet i sommermåneder.

I lokalplanen fremgår, at der har været holdt møder med aktører i havnen. Der har imidlertid ikke været afholdt et samlet borgermøde. Vi besluttede derfor i bestyrelsen, at invitere til et møde. Da det gik op for kommunen, blev der hastigt arrangeret et borgermøde arrangeret af kommunen. Det afholdes den 23, marts i Gjethuset.

I bestyrelsen synes vi fremgangsmåden har været kritisabel, og vi har derfor indsendt en klageplannævnet. ( jeg vil ikke læse op her, men den fremsendte klage kan ses på vores hjemmeside).

Der er høringsfrist til den 2. april, og vi vil indkalde til borgermøde (ud over kommunens), så alle interesseret er rustet til at sende insigelse til lokalplanforslaget.

 

Boligprojekt på P-pladserne ved ‘Noord’.

Ved den sidste generelforsamling skrev, at vi vil følge på det påtænkte byggeri på parkeringsarealet ved ‘Noord’ i Frederiksværk. Planerne blev første gang fremlagt i efteråret 2020. Vi havde flere kritikpunkter, både arkitektonisk, men også volumen, med bygningshøjder op til 16 meter. Servil være bombastisk, og ikke Passe til Frederikværks øvrige arkitektur. Det tidligere byråd var enige i vores synspunkter.

Deres nu fremlagt et revideret projekt, som ændre lidt på facadeudtrykket, men bygningsvolumen er det samme. Så nogen væsentlig ændring er ikke sket.

Vi har derfor søgt aktindsigt. Dokumenterne at kommunen ikke udfordre bygherre og dennes rådgivere, men tilpasser, det de fremlægger. Det eneste betænkelig de har er manglende p-pladser. Det planlægger de at løse med supplerende pladser på krudtværksområdet, det kan være nødvendigt nedrive gamle bygninger.

Vi (Ole M) har skrevet et notat, som kan læses på vores hjemmeside.

 

 

Kerneaktørgruppen

Som nævnt ved sidste generalforsamling, deltager vi i gruppen vedr. Hundested Bymidte og Havn. Efter arkitektkonkurrencen er der valgt et arkitektteam ‘Tredje Natur’

De er gået i gang med arbejdet, som skal ende med en helhedsplan for Hundested.

Vi har deltaget i et møde. Møderækken er delt op i emner. Det første møde handlede om turisme. Bl. a. spisesteder, museer, natur, overnatningsmuligheder mm.

De fleste er enige om, at der mangler overnatningsmuligheder. Lige nu har vi Hundested Kro, samt havnehytterne. Der er foreslået et Strandhotel ud mod Trekanten,   

hvor der er p-pladser, som en mulighed.

Efter sidste møde fremlagde Hundested Havn en plan, der indeholder hotellejligheder mm. Det medfører, som de fleste er bekendt at lejemålet, hvor Vådbinderen og Smeden holde til, er blevet opsagt. Det er naturligvis utilfredsstillende, at Hundested Havn har sin egen dagsorden sideløbende, så det sidste ord er ikke sagt her.

 

Boligprojekt ved konvalvej, Højbjergområdet.

I januar 2022 lagde kommunen en høring for en dispensation for lokalplanen for boligbyggeriet på grunden ved Konvalvej. Dispensationen indeholdt ændring af materialer på facader og taget. Der kom ca. 10 indsigelser, incl. By og Land, og som alle opfordrede til at bibeholde lokalplanens tekst. Det seneste jeg har set er, at de alle er afvist af administrationen. Dette er endnu et eksempel på borgernes synspunkter bliver tilsidesat, i forhold til en bygherres ønske om at billiggøre et byggeri. Dette drejer  sig om en 2 år gammel lokalplan, som pludselig skal ændres.

 

Kommuneplanen.

 

Bygningspræmiering 2022.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Efter borgermødet i HUNDESTEDHALLEN oplevede vi en stor modvilje mod lokalplanforslaget vedrørende Lynæs Havn. 

Bestyrelsen har derfor på foreningens vegne indsendt dette høringssvar - med opfordring til, at alle, der er interessede i udviklingen, sender et høringssvar til kommunen:

Bestyrelsens høringssvar:  

file:///D:/By&Land-Halsn%E6s/By-Land-Administration/2022/F%F8lgebrev-kontingentopkr%E6vning%202022.pdf

 

Hvis i skulle have lyst til at blive medlem i foreningen, kan i indbetale 100 kr., der udgør kontingent for 2022 for nye medlemmer. Se også vedlagte brev til medlemmerne herom.

 

Foreningens bankkonto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385 eller

MobilePay til kassererens tlf.: 25744417.

Se også foreningens hjemmeside: http://www.byogland-halsnaes.dk/default.htm

 

Til Halsnæs Kommune har By og Land Halsnæs den 18-04-2022 fremsendt foreningens høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplanforslag 09.8 for Lynæs Havn, foråret 2022, jf. vedhæftede pdf-fil.

 

Vi ser selvfølgelig gerne, at flest mulige borgere bakker op om høringssvaret. Det kan DU gøre ved at skrive til By og Land Halsnæs på e-mail byogland.halsnaes@gmail.com senest fredag den 22-04-2022, kl. 12:00 med følgende eller tilsvarende tekst: ”Undertegnede støtter op om By og Lands høringssvar af 18-04-2022 om Lokalplanforslag 09.8 for Lynæs Havn Navn Adresse” Så ekspederer By og Land din e-mail videre til Halsnæs Kommune.

 

Hvis du hellere selv vil skrive direkte til Halsnæs Kommune, kan det ske til e-mail mail@halsnaes.dk med tilsvarende tekst – og husk navn og adresse.

 

Du kan også bruge formularen på kommunens hjemmeside:

https://halsnaes.dk/politik/hoeringer-afgoerelser-og-udbud/indsend-hoeringssvar?hearingID=278

 

Hvis du ikke fuldt ud bakker op om By og Lands høringssvar, men alligevel synes, at der bør ske ændringer i forslaget til lokalplan, kan du selvfølgelig skrive dit helt eget høringssvar. Høringssvar direkte til kommunen skal ske senest fredag den 22-04-2022 inden midnat.

 

Med venlig hilsen

By og Land Halsnæs

P.b.v. Jørgen Lassen Næstformand Tlf: 3012 5520

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORGERMØDE I HUNDESTEDHALLEN OM LOKALPLANFORSLAGET FOR LYNÆS HAVN

 

Tirsdag den 5. april, kl. 19:00-21:30 afholder foreningen By og Land Halsnæs møde i Hundestedhallen for kritikere af Halsnæs Kommunes forslag til lokalplan for Lynæs Havn.

 

Da antallet af deltagere er begrænset til cirka 150, skal der ske tilmelding til mødet senest den 04-04-2022 til byogland.halsnaes@gmail.com med angivelse af navn og telefonnummer.

 

Efter By og Lands opfattelse er lokalplanområdet stærkt udfordret med hensyn til trafik, parkering, støj, natur og miljø, og derfor bør der ikke lægges op til yderligere aktiviteter i lokalplanen.

 

PROGRAM

 

1. Introduktion ved Jørgen Lassen, bestyrelsesmedlem i By og Land Halsnæs.

 

2. Oplæg fra Hans Rasmussen, formand for fiskerne i Lynæs Havn.

 

3. Oplæg fra Jørgen Jacobsen, repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening.

 

4. Oplæg fra Olaf Prien, byrådsmedlem for SF.

 

5. Oplæg fra Thue Lundgaard, byrådsmedlem for Enhedslisten.

 

6. Debat.

7. Pause. Vi håber, at vi kan vise musikvideoen med Lange Lynæs.

 

8. Koordinering af høringssvar.

 

9. Underskriftindsamlingen.

 

10. Kommuneplan, lokalplan og borgerindflydelse. Hvorfor taber vi betydningsfuld kulturarv og miljø igen og igen? Ved Jørgen Lassen, bestyrelsesmedlem i By og Land.

 

11. Udtalelse fra forsamlingen.

 

Vi håber at se Jer! Invitér dine venner!

 

Tilmelding på mail: byogland.halsnaes@gmail.com

 

Med venlig hilsen

 

By og Land Halsnæs

Web: http://www.byogland-halsnaes.dk/
Tlf: 30125520

 

 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune

 

Kære medlem af By og Land Halsnæs.                                                                                                  Dato: 1. marts 2022

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19:30 i

Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61, 3390 Hundested

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning v/formand Ole Poulsen.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 og status v/kasserer Leif N. Jeppesen.

5. Fremlæggelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af kontingent v/Leif N. Jeppesen.

7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

8. Valg af

·         Bestyrelsesmedlemmer: Ved generalforsamlingen den 7. oktober 2021 blev det besluttet, at bestyrelsen ved konstitueringen skulle beslutte, hvem der var på valg i 2022. I stedet stiller bestyrelsen alle medlemmer på valg, idet en del ønsker at udtræde, hvis der er andre kandidater, der ønsker at opstille.


1)      Bengt Sørensen

2)      Ilse Jeppesen

3)      Leif Jeppesen

4)      Ole Poulsen

5)      Jørgen Lassen

6)      Ole Mørkegaard

7)      Katrine Westby (Indtrådt som suppleant i stedet for Søren Torensee Hansen- ønsker ikke at genopstille)


·         Suppleanter

 

9. Valg af revisor: Jørn Møller (villig til genvalg)

Valg af revisorsuppleant: Poul Eriksen (villig til genvalg)

10. Eventuelt.

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder foreningen på forfriskninger.

Foreningen lægger op til en uformel snak med medlemmerne om foreningens aktiviteter i fremtiden, herunder:

Ny kommuneplan

Arkitekturpolitik i kommunen    

Udviklingen af Hundested, Lynæs og Frederiksværk. Udviklingen i kommunens havne i Hundested, Frederiksværk og Lynæs – herunder Nordmolen i Hundested Havn.

Se indkaldelsen som pdf.fil: HER

Se regnskab og status 2021 HER
Se budget 2022 HER
Kopi af mail med opfordring til at betale kontingent for 2021:

Kære medlem.                                                     31. oktober 2021

 

Så er tiden kommet:         Kontingentindbetaling for 2021:

I fortsættelse af vores ”forårshilsen” den 28. marts 2021 beder vi dig nu om at betale kontingentet

fastsat ved generalforsamlingen. OBS: Beløbet bedes overført ved bankoverførsel eller MobilPay –

vi vedlægger ikke mere giroindbetalingskort!

 

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385 eller

MobilePay til kassererens tlf.: 2574 4417.

 

Kontingenter 2021:

Almindeligt medlemskab:                                                                250 kr.

Medlemskab – samboende – begge har stemmeret:                         250 kr.

Firmamedlemskab – giver ret til annoncering mv.                            500 kr.

 

Beløbet bedes indbetalt/overført senest mandag den 15. november 2021

Men gør det nu hellere med det samme – mens du husker det!!!

 

Hvad får jeg for kontingentet?

Kontingentet sikrer dig fortsat medlemskab af foreningen By og Land Halsnæs med følgende fordele:

  1. Medlemskab af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med ret til at deltage

i landsforeningens fællesarrangementer – ofte til reduceret pris! (se www.byogland.dk)

  1. Landsforeningens blad: ”By & Land”, 4 numre årligt.
  2. Stemmeret på generalforsamlinger.
  3. Adgang til at stille forslag til bestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder.

Dit medlemskab er med til at styrke foreningens formål, og vi opfordrer til, at så mange medlemmer som muligt

deltager aktivt i den faktiske udmøntning deraf – ved at møde frem til foreningens arrangementer, ved at skrive eller maile

forslag, kritik osv.: byogland.halsnaes@gmail.com

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen foreløbig konstitueret sig således:

Ole Poulsen formand, Leif Normann Jeppesen, kasserer og sekretær, Ole Mørkegaard, Ilse Jeppesen, Bengt Sørensen, Jørgen Lassen, Søren Torrense Hansen og suppleant: Katrine Westby.

Søren Torrense Hansen har efterfølgende bedt sig fritaget for hvervet, og i stedet indtræder således suppleanten Katrine Westby.

 

Følg også foreningen på www.byogland-halsnaes.dk.

 

Referatet og beretningen vedlægges som bilag til denne mail.

Endvidere vedlægges Anja Rosengreens oplæg og resultatet af gruppearbejdet på generalforsamlingen samt hovedpunkter fra plaketteoverrækkelsen.

 

Venlig hilsen fra By og Land Halsnæs

Referat af generalforsamling 2021    Beretning på generalforsamling 2021    Gruppearbejde - oplæg af Anja Rosengreen    Plaketteoverrækkelsen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plaketteoverrækkelse lørdag den 16. oktober 2021 kl. 11 ved ejendommen Søndergade 18, Lynæs - også kendt som Brammers Hjørne.

Alle er velkomne.

Plaketteoverrækkelse


Se også  referat fra foreningens generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling og debat torsdag den 7. oktober  2021 kl. 18:30 i Medborgerhuset, Hundested:


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 18:30 i                                                                                     

Medborgerhuset, Nørregade 61, Hundested.

 

Efter generalforsamlingen har viceborgmester og formand for udvalget for miljø og teknik Anja Rosengreen takket ja til vores invitation 

til at komme med et oplæg omkring intentionerne i forslaget til den ny kommuneplan for Halsnæs. Se nærmere nedenfor.

Annonce - Halsnæs Avis uge 39-2021

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden – herunder behandling af 2 års ordinære generalforsamlinger under et som følge af corona-pandemien.

4. Bestyrelsens beretning v/formand Ole Poulsen.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og status for 2019 og 2020 v/kasserer Leif N. Jeppesen.

6. Fremlæggelse af budget for 2021 og 2022, herunder fastsættelse af kontingent v/Leif N. Jeppesen.

7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

8. Valg af:

 


Bestyrelsesmedlemmer:


Alle medlemmer er på valg, da generalforsamlingen for 2020 blev aflyst.

 

·         Bengt Sørensen (villig til genvalg)

·         Ilse Jeppesen (villig til genvalg)

·         Leif Jeppesen (villig til genvalg)

·         Ole Poulsen (villig til genvalg)

·         Hans Christian Holten (ønsker ikke genvalg)

·         Jørgen Lassen (villig til genvalg)

·         Ole Mørkegård (villig til genvalg)

 


Suppleanter:

·         Katrine Westby (villig til genvalg)

·         Kirsten Sommer

 

9. Valg af revisor: Jørn Møller (villig til genvalg)

Valg af revisorsuppleant: Kirsten Møller (villig til genvalg)

10. Eventuelt.

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder foreningen på øl, vin og vand og snacks.

Foreningen lægger op til en uformel snak med medlemmerne om foreningens aktiviteter i fremtiden, på baggrund af oplæg fra Anja Rosengreen, herunder:

                Ny kommuneplan fra 2021

                Arkitekturpolitik i kommunen

                    Byggeri på Nordmolen i Hundested - Arctic Center

                    Udviklingen i kommunens havne i Hundested, Frederiksværk og Lynæs

Uddrag fra Byrådets dagsorden 16/9 2021om Arctic center på Nordmolen, Hundested

Halsnæs Kommune købte i december 2020 Nordmolen i Hundested af Hundested Havn for at realisere en arktisk attraktion på stedet. Denne sag beskriver det forarbejde, der sættes i gang for at få vurderet potentialet og få udarbejdet et materiale, der kan bruges som udgangspunkt for det videre arbejde, herunder fundraising.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

                    De fire overordnede analysespor.

                    Forslag til organisering af projektet.

                    At der oprettes en særskilt pulje i 2021-2025 finansieret af den allerede afsatte budgetramme til realisering af projekter i Hundested, der udspringer af Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan og ARCTIC opstart og udvikling af Hundested jf. tabel i økonomiafsnittet.

Uddrag fra referat af udvalget for miljø og teknik den 25/8 2021: Forslag til kommuneplan 2021:

Forslag til kommuneplan 2021 fremlægges til vedtagelse. Sagsteknisk er ændringsforslagene behandlet i syv separate dagsordenspunkter, hvortil der henvises.

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

                    tage vedtagelsesprocessen til efterretning

                    træffe beslutningerne under de enkelte temasager, og

                    der ikke udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplan 2021.

Se nærmere på kommunens hjemmeside:

Arctic Center:

https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=d522dfd6-7aae-4935-89e1-95c50ee8e89d

Kommuneplan 2021:

https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=4ac9816f-a3a8-4bcd-9eef-da7213ed6883&searchText=kommuneplan%202021

Se budget for 2021 HER

Se regnskab og status for 2020 HER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra foreningen den 4. marts 2021:


Kære medlemmer.

Hermed en lille forårshilsen fra By og Land Halsnæs med følgende punkter:

  1. Kontingentbetaling
  2. Generalforsamling
  3. Ny formand

Vi håber i alle er ved godt mod og helbred, og hører gerne en tilbagemelding, hvis i har kommentarer og spørgsmål til følgende:

 

Kontingentbetaling:

Da vi aflyste generalforsamlingen 2020 pga. corona, blev der ikke opkrævet kontingent for 2020. Bestyrelsen vurderede, at bankbeholdningen kunne dække de faste udgifter for det kommende år, og at aktivitetsniveauet formentlig ville være begrænset – og det viste sig jo desværre rigtigt.

Halvdelen af jerres kontingent dækker foreningens medlemskontingent til landsforeningen og dermed udsendelsen af bladet By og Land 4 gange årligt til jer alle, og dette kontingent har foreningen nu forudbetalt for 2021.

Derfor har vi allerede nu brug for en kontingentbetaling for 2021. Vi beder jer derfor om at bevare medlemskabet af foreningen ved at indbetale kontingent for (2020 og) 2021 forlods med 250 kr. – indtil vi kan afholde generalforsamling for 2021. Kontingentet bedes indbetalt inden 1. april 2021 således:

Generalforsamling 2021:

Bestyrelsen er indstillet på at fravige vedtægterne og udsætte generalforsamlingen indtil sensommeren, hvor vi håber, at forsamlingsforbuddet er lempet, så vi kan afholde en fysisk generalforsamling. Hvis i har indvendinger imod dette, og har forslag til at afholde generalforsamling på en anden måde, så meld tilbage herom.

 

Ny formand.

Den tidligere formand, Jørgen Lassen, ønskede sidste år af helbredsgrunde at ophøre med formandskabet.

Bestyrelsen har i stedet nu konstitueret sig med Ole Poulsen som formand, indtil en ny bestyrelse er valgt efter generalforsamlingen 2021.
14. marts 2020: Generalforsamlingen er udsat indtil videre:


Generalforsamlingen 2020 - er nu udsat indtil videre pga. corona-smittefaren
Torsdag den  26. marts 2020 kl. 19:30 i

Krudthuset, Krudtværksalléen 15B, Frederiksværk.


Se indkaldelsen her!
Se regnskab og status 2019 her!
Se budget 2020 her!

Bestyrelsen har behandlet sagen om boligbyggeri på Nordhavnen i Hundested og har besluttet, at foreningen vil foreslå kommunen, at arealet anvendes til offentlige formål i stedet for boligbyggeri.

På den måde kan arealet anvendes i fællesskabets interesse. Se nærmere  om foreningens  holdning HER!  


Foreningens formand har bragt følgende indlæg på Facebook om DeNovas opfyldning og etablering af voldanlæg i Frederiksværk.
Endnu en trist fortælling om hvordan snævre private pengeinteresser sættes højere end fællesskabets interesser når det gælder planarbejdet i Halsnæs Kommune. Og det sker mens Socialdemokratiet har flertal i byrådet!
For 4-6 måneder siden påbegyndte virksomheden DeNova opførelsen af en vold, 12 meter bred og 6 meter høj, langs med Slaggemolen og det opfyldte areal i inderhavnen i Frederiksværk. Det er udtryk for en ekstrem grov overtrædelse af planlovgivningen, idet Trafik- og Boligstyrelsen i sin tilladelse af 06-10-2016 til opfyld af inderhavnen udtrykkelig skriver, at tilladelsen sker på en række vilkår, hvoraf det som nr. 18 fremgår, at ”Etablering af anlæg på det opfyldte areal og på Slaggemolen skal afvente udarbejdelse af lokalplan for området.”
Se nærmere HER:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGEN 2019

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:30 

Se referatet her!
Se beretningen her!
Se indkaldelsen her!
Se regnskab og status 2018 her!
Se budget 2019 her!
Se foreningens privatlivspolitik her!Nyheder i 2018:


Kontingentet for 2018 bedes betalt senest den 30. april 2018. Se følgebrevet HER:


Kontingenter 2018:

Almindeligt medlemskab:                      200 kr.
Medlemskab – samboende:                   300 kr.
Firmamedlemskab:                                 500 kr.
Ved indmeldelse efter 1. juli 2018 betales kun halvt kontingent.

Kontingentet betales til:

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385,  eller
MobilePay til tlf.: 25744417

Underskriftindsamling vedrørende strandbeskyttelseslinjer i Lynæs - se også Foreningens facebookside

Del, del! Skriv under nu:

BEVAR STRANDBESKYTTELSEN I LYNÆS

Du kan skrive under her:

 https://www.skrivunder.net/bevar_strandbeskyttelsen_i_lynaes

Foreningen By og Land Halsnæs og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har taget initiativ til en underskriftsindsamling imod Halsnæs Kommunes forslag om at ophæve strandbeskyttelsen i Lynæs.

Brug dit netværk til at udbrede kendskabet til underskriftsindsamlingen, og få så mange som muligt til at skrive under så hurtigt som muligt.

Danmarks smukke strande er et særkende. Derfor har strandene igennem generationer nydt en særlig beskyttelse. Den frie, uhindrede og lige adgang til vores strande skal bevares, så de vedbliver at være en unik naturoplevelse, som alle kan få gavn af.

Strandbeskyttelsen er et nationalt anliggende i Danmark, som hele den danske befolkning har interesse i, og derfor skal afgørelse om eventuelle dispensationer også træffes på nationalt plan af statslige myndigheder.

Halsnæs Kommunes Udvalg for Miljø og Plan skal tage stilling til sagen den 11-04-2018 og Byrådet skal tage stilling til sagen den 26-04-2018. Hvis kommunen ønsker strandbeskyttelsen i Lynæs ophævet, kan der ansøges herom til miljø- og fødevareministeren inden den 01-06-2018.


Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling torsdag den 15. marts 2018.


Se indkaldelsen HER
Se regnskab og status 2017 HER
Se budget for 2018 HER
Se beretning HER
Se referatet HER

2017:
Foreningen hædrede i år Ølsted Kro for den gennemførte og smukke vedligeholdelse mv. med at tildele kroen årets plakette.
Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse

Præmiering5Præmiering1Præmiering2Præmiering4

Indbetaling af kontingent - se brev om kontingentindbetaling HER.


På generalforsamlingen blev kontingentet for 2017 fastsat således:

Almindeligt kontingent:                200 kr.
Kontingent for samboende:         300 kr.
Virksomhedskontingent:              500 kr.

Kontingentet bedes indbetalt til By og Land Halsnæs’s konto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385  senest fredag den  2. juni 2017.

Se beretningen fra generalforsamlingen HER (kommer senere!)
Se referatet fra generalforsamlingen HERIndkaldelse til generalforsamling: Torsdag den 23. marts kl. 19:00, Cafe Karl-E, Nørregade 22 E, 3300 Frederiksværk.


Skriftlige indkaldelser er nu på vej til medlemmerne, men kan ses her allerede nu:

Indkaldelse til generalforsamling
Regnskab og status 2016
Budget 2017


Præmieringen af huset "Klitrose", Kystvejen 32, Liseleje, fandt sted lørdag den 15. oktober.


By og Land Halsnæs valgte i år at fokusere på et klassisk sommerhusområde i Liseleje. Klitrose er opført i 1913, og er sammen med de to nabohuse tegnet af arkitekt Olrik

Huset er et godt eksempel på den oprindelige sommerhusbebyggelse i Hyllingebjerg- området. Huset står tilsyneladende næsten som ved opførelsen i 1913 og afspejler meget fint den sommerhuskultur, som opstod i Danmark før sommerhusbyggeriet blev industrialiseret og ensartet. Huset er opført og fastholdt i en meget individualistisk og legende stil, hvor der er lagt stort vægt på husets ydre fremtræden, uden at det på nogen måde bliver pompøst eller prangende. Huset er med sin beskedne skala og ydmyge materialevalg et godt udtryk for en demokratisk tilgang og drømmen om at være i pagt med naturen. Med sin synlige beliggenhed i haven, uden afskærmende plankeværker, bidrager bygningen generøst til de forbipasserendes oplevelse.

Kystvejen 32 Plaketteoverrækkelse Gæster ved plaketteoverrækkelsen


Underskriftsindsamling mod højhus i Hundested Havn!


Foreningen har indtil nu samlet mere end 2000 underskrifter mod et højhus på Hundested Havn.
Byrådet besluttede at udskyde beslutningen til 2017, hvor kommuneplanen igen skal til behandling.
Foreningen har derfor valgt at fortsætte indsamlingen og først aflevere dem i forbindelse dermed - hvis højhusplanerne fortsætter.

Hvordan skal Hundested Havns nordmole udvikles? Her er kommunens vision, at der giver plads til et 7 etagers højhus på op til 22 meter.

Foreningens bestyrelse er modstandere heraf, men opfordrer til, at medlemmerne giver deres mening til kende - gennem en underskriftsindsamling MOD højhuset!

Se bestyrelsens begrundelser HER!

Hundested Havn er en erhvervsvirksomhed, der ikke lægger skjul på, at formålet er udvikling af havnen og derigennem at tjene penge - herunder ved boligbyggeri med og uden boligpligt.

Det er foreningens opfattelse, at såvel borgerne som kommunen bør have stor medindflydelse på, hvordan havnen udvikler sig - det bør ikke udelukkende være økonomiske interesser, der styrer dette!

Højhus på Nordhavnen
Se kommunens masterplan for Hundested Havn HER!
Gå til underskriftsindsamling på nettet mod højhuset HER
Gå til skema med underskriftsindsamling mod højhuset HER
Se artikel om Miljø- og teknikudvalgets holdninger til Hundested bymidte HER
Se artikel i Frederiksborg Amts Avis d. 20. april med interview af havnefoged Søren Brinck - HER
Se foreningens indlæg til borgermødet om Hundested Bymidte HER

Kontingentindbetaling og vandreture!

By og Land Halsnæs: Vandreture i 2016:

Nu har By og Land Halsnæs planlagt yderligere 4 vandreture i 2016. Alle interesserede er velkomne og det er gratis at deltage. Turene starter kl. 13 og varer til ca. 15.

SKOVBAKKEN - SØNDAG DEN 24-04-2016

Start ved hjørnet af Skovbakkevej og Ahornvej.

Hanna Haslund Christiansen, Helen Løbner Hansen og Jørgen Tved fortæller om Skovbakken i gamle dage og om kvarterets udvikling. Bidrag fra deltagerne er også velkomne. Undervejs vises billeder.

Efter vandreturen går vi i Café Karl E i Nørregade 22, hvor vi kan købe drikkelse og kage m.v. Og snakken kan gå videre.

Der er oprettet en begivenhed på Facebook om turen på Skovbakken, hvor man kan tilmelde sig. Det er IKKE en betingelse for deltagelse, at man tilmelder sig på forhånd, men det er jo meget rart at vide hvor mange der kommer. Se begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/928892780520724/

ERINDRINGSCAFÉ OM SKOVBAKKEN

Som opvarmning til denne byvandring afholdt foreningen "erindringsaften" tirsdag den 05-04-2016, kl. 19 i Cafe Karl E. Erindringscaféen arbejder sammen med Industrimuseet Frederiks Værk, som bl.a. har en række gamle fotografier, hvor der er brug for hjælp til identifikation af personer, steder og tid m.v.

Se begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/730842987015351/

ARRESØDAL - SØNDAG DEN 12-06-2016 - OBS: Udsat til søndag den 7. august 2016.

Vi går en tur i Arresødal, hvor historien fortælles; om Præstekorset, etableringen af kanalen, Agatslibemøllen, hovedgården, Raketkorpset, Krudthuset, kunstneren Lundbye, observatoriet, Arresødallejren, fiskeriet i Arresøen, Frederikke og naturen.

Hvis vejret tillader det forlænges turen med ¾ time til frokost i det grønne.

KIKHAVN - SØNDAG DEN 21-08-2016

Vi går tur i Kikhavn, hører om landsbyens historie som fiskerleje og rekreativt område. Udvalgte huse gennemgås mere udførligt.

Hvis vejret tillader det forlænges turen med ¾ time til frokost i det grønne.

ST KARLSMINDE - SEPTEMBER 2016. Datoen fastsættes senere.

Historien om St. Karlsmindes forvandling fra husmandssteder til villakvarter fortælles. Vi skal også høre om de mange beslægtede familier der boede der.Kontingentindbetaling - Generalforsamlingen 2016 er nu afholdt.

Dagsordenen blev fulgt - bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt - der var ikke modkandidater.
Regnskab og budget blev vedtaget - dvs. det almindelige kontingent er på 200 kr. for 2016.
Som noget nyt blev der vedtaget et "familie- eller adressekontingent" på 300 kr. for 2016. Dette kontingent betyder, at 2 personer, der er registreret på samme adresse (og derfor kun får et enkelt eksemplar af de 4 årlige udgivelser af  By og Land) - har hvert sit medlemskab og stemmeret på generalforsamlingen - og i øvrigt bidrager ekstra til foreningens økonomi. Hvis i ønsker dette medlemskab, skal i bare sende 300 kr. som kontingent i stedet for 200 kr. - så sørger kassereren for resten - og til kommende generalforsamlinger vil i have hver jeres stemmeret.
Vi forventer at kunne sende opkrævning på kontingentbetaling og referat fra generalforsamlingen ud snarest, men er naturligvis også velkomne til at sende kontingentet straks - bemærk, at medlemmer, der modtager denne mail  ikke får kuverter gennem brevsprækken - men alene får informationerne gennem personlig mails.
Vi ophørte sidste år med at sende giroindbetalingskort ud. Opkrævningen bedes derfor indbetalt på foreningens bankkonto:
Danskebank:  Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 2457385.
Vores CVR/SE-nummer er iøvrigt: 34763305.


Se indkaldelsen i avisen HER.
Se indkaldelsen med dagsorden HER.
Se regnskab og status 2015 HER
Se budget for 2016 HER.
Se beretningen HER
Se referatet fra generalforsamlingen HER

OBS: Vi har besluttet ikke mere at udsende giroindbetalingskort.
 Det skyldes bankernes gebyrer - både for dem, der indbetaler, og for foreningen, der modtager betalinger fra giroindbetalingskort. Vi håber, at alle medlemmer i stedet vil benytte direkte bankoverførsel.


Visioner for etablering af et arktisk center på Nordmolen i Hundested Havn.
Den tidligere formand for foreningen, Kirsten Møller, har lavet et oplæg til, hvordan Nordmolen kan indrettes med et arktisk center mv.
Hun blev i dag interviewet i Nordsjællands TV om sine visioner - se hele interviewet HER!
Nordhavnen-oversigt
Nordhavn-BygningstegningNordhavnen-beboelse

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse (åbner som PDF-fil)


Klik HER for at se hele projektbeskrivelsen (PDF-fil).


Klik HER for at se kommunens forstudie til Knud Rasmussen museum/oplevelsescenter mv.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Byvandring i Frederiksværk søndag d. 24. januar 2016 kl. 13 - 15:30.
Vi mødtes i kulturcafeen Karl E, Nørregade 22 E i Frederiksværk.Turen gik op ad Nørregade til Torvet, hvor vi også fik fortalt historien om kiosken og om staldgården på hjørnet af Skolegade og Bagerstræde - videre til Stationspladsen. Derfra til Strandgade og Allegade, forbi Rådhuset og Krudværksområdet, hvorvi fik historien om  den tidligere bogholderbygning, der nu skal rives ned for at skabe plads til en ny Netto. Her sluttede turen, og vi gik tilbage til Carl E Café i Nørregade, hvor der kunne købes varme drikke og kage. Se nærmere:
www.facebook.com/events/1110268878984472/

Byvandringen var tilrettelagt af Kirsten Sommer og Jørgen Lassen (By og Land Halsnæs's vandregruppe).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook!

Foreningen har oprettet sin egen gruppe på Facebook, hvor det er muligt at følge aktiviteterne og komme med ideer og forslag. Det er muligt at se siden selv om I ikke har oprettet egen profil på Facebook. Se siden HER: https://www.facebook.com/groups/ByogLandHalsnaes/?fref=ts